Sefco Supply Co., Ltd.

Shop

โรงงานของเรา

About Us

Sefco Supply Co., Ltd.

บริษัท เซฟโก้ ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2547 ซึ่งมีนาย วีรวงค์ บุญยิ่ง เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง เพื่อจัดจำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการเกี่ยวกับ

  • ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection System)
  • ระบบป้องกันไฟกระโชก/กระชาก (Surge Protection System)
  • อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
  • ระบบสายดินไฟฟ้า (Grounding System)
  • ระบบป้องกันไฟดับ ไฟตก ไฟเกิน (Stabilizer, UPS System)
  • โซล่าเซลล์(Solar Cell System)


ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 20 ปี จึงทำให้ บริษัท เซฟโก้ ซัพพลาย จำกัด เป็น อีกหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญทางด้านการป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบความปลอดภัยทางไฟฟ้า และ โซล่าเซลล์ โดยได้รวมเอาอุปกรณ์และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล มารวมไว้เพื่อพัฒนาใช้ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าของประเทศเราให้มากที่สุด และ คุ้มค่ากับการลงทุนจนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

Contact Us

If you have any further question please contact us.